સુરત મહાનગર પાલિકામાં વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી

સુરત મહાનગર પાલિકા આરોહ્ય ઓફિસર, ફાર્માસિસ્ટ, ડ્રાફ્ટસમેન વગેરેની કુલ ૮૫ જગ્યાઓ પર ભરતી 

ફોર્મ  ભરવાની છેલ્લી ૧૬/૦૬/૨૦૨૨