જુવો ૧૯૫૫ થી આજ દિન સુધીના તમામ ઉતારા માહિતી  હાલન ૭/૧૨  તમારા સર્વે નંબરની સંપૂર્ણ

જુવો તમારા જુના ૭/૧૨ એ પણ ઘરે બેઠા

હવે તમારી જમીનમાં થયેલ ફેરફાર જોઈ શકશો એ પણ ઘરે બેઠા ??