ગુજરાતનોઈતિહાસ

 

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔અહી ક્લિક કરો

Welcome to your ગુજરાતનોઈતિહાસ

૧. ક્મલાદેવી કોની રાણી હતી ?
૨. કચ્છ જીલ્લાનું ધોળાવીરા શા માટે જાણીતું બન્યું છે ?
૩. કર્દમક કુળનો છેલ્લો રાજા કોણ હતો ?
૪. કુમારપાળે નીચેના માંથી કયું મંદિર બનાવ્યું હતું ?
૫. નીચેના પૈકી કયું સ્થળ અમદાવાદમાં આવેલ નથી ?
૬. મોઢેરાનું સૂર્યમંદિરનું નકશીકામ કઈ શૈલીમાં થયેલું છે ?
૭. પારસીઓ ગુજરાતના કયા બંદરે ઉતર્યા હતા ?
૮. હદયકુંજ શું છે ?
૯. મહેમૂદ બેગડાનું મૂળ નામ શું હતું ?
૧૦. ગુજરાતમાં વાઘેલા વંશની રાજધાની ................... હતી ?

 

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

 

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔અહી ક્લિક કરો