કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ

 

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔અહી ક્લિક કરો

તમારા કમ્પ્યુટર ટેસ્ટ માં સ્વાગત છે વધુ આવી Quiz મેળવવા અમારા Whats App ગ્રુપમાં જોડાવો 

કમ્પ્યુટર એટલે શું ?
CPU નું પુરુનામ શું છે ?
કમ્પ્યુટરમાં મોનિટર એ કેવી ડિવાઈસ છે ?
કમ્પ્યુટરમાં કી બોર્ડ પર કેટલી ફંક્શન(F) કી આવેલી હોય છે ?
RAM નું પુરુનામ શું છે ?
ROM નું પુરુનામ શું છે ?
કમ્પ્યુટરમાં ડેટા સ્ટોરેજ માટે શું આવેલું હોય છે ?
Add description here!
કમ્પ્યુટરમાં સૌથી લાંબી કી કઈ હોય છે ?
કમ્પ્યુટરમાંથી કોઈપણ કોપીની (ફાઈલ/ફોટો) પ્રિન્ટ કાઢવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?
કમ્પ્યુટરમાં કોઈપણ ચિત્ર દોરવા માટે કઈ એપ્લિકેશન/સોફ્ટવેર નો ઉપયોગ થાય છે ?

 

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

 

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔અહી ક્લિક કરો